EN

Ziming Fang, Weifeng Yang, Aron Stubbins, Min Chen, Junjie Li, Renming Jia, Qi Li, Jing Zhu, Bo Wang. Spatial characteristics and removal of dissolved black carbon in the western Arctic Ocean and Bering Sea. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2021, 304, 178-190. https://doi.org/10.1016/j.gca.2021.04.024.