EN

Yangjun Chen, Pratirupa Bardhan, Xiufeng Zhao, Mingfang Zheng, Yushen Qiu, Min Chen. Nitrite cycle indicated by dual isotopes in the northern South China Sea. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 2021, 126, e2020JG006129. https://doi.org/10.1029/2020JG006129.