EN

Weifeng Yang, Xiufeng Zhao, Laodong Guo, Bangqin Huang, Min Chen, Ziming Fang, Xiao Zhang, Yusheng Qiu. Utilization of soot and 210Po-210Pb disequilibria to constrain POC fluxes in the northeastern South China Sea. Frontiers in Marine Science, 2021, 8, 694428. https://doi.org/10.1002/2017GC006899.